Svarbi informacija gamintojams ir importuotojams!

Svarbi informacija gamintojams ir importuotojams!

Siekiant užtikrinti sklandų pakuočių atliekų tvarkymo užduočių ir kitų gamintojams ir importuotojams nustatytų pareigų vykdymą, nenutrūkstamą pakuočių atliekų tvarkymo finansavimą visus metus, sumažinti piktnaudžiavimo ir konkurencijos iškraipymo galimybes, buvo patikslinti kolektyvaus pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo reikalavimai.Patikslintos Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 1 dalies nuostatos įsigaliojo nuo 2014-05-22, todėl:

– Jeigu gamintojas ir (ar) importuotojas iki 2014-05-22 buvo pavedęs (kaip jos dalyvis ar sutartiniais pagrindais) savo pareigų vykdymą pasirinktai Organizacijai, 2014 m. laikotarpiui jis nebegali jos pakeisti (nebent likti nepavedęs savo pareigų vykdymo jokiai Organizacijai);

– Jeigu gamintojas ir (ar) importuotojas iki 2014-05-22 nebuvo pavedęs savo pareigų vykdymo jokiai Organizacijai, 2014 m. laikotarpiui jis dar gali bet kada pasirinkti Organizaciją, bet pasirinkęs nebegali jos pakeisti 2014 m. laikotarpiui (nebent likti nepavedęs savo pareigų vykdymo jokiai Organizacijai);

– Jeigu gamintojas ir (ar) importuotojas 2015 m. laikotarpiui nori pavesti savo pareigų vykdymą Organizacijai, jis turi ją pasirinkti iki 2014-12-01 ir po to negalės jos keisti 2015 m. laikotarpiui (nebent likti nepavedęs savo pareigų vykdymo jokiai Organizacijai);

– Jeigu gamintojas ir (ar) importuotojas savo veiklą pradeda vykdyti po 2014-12-01, jis turi pavesti savo pareigų vykdymą pasirinktai Organizacijai per 1 mėn. nuo registravimosi Gamintojų ir importuotojų sąvade ir po to negalės jos keisti 2015 m. laikotarpiui (nebent likti nepavedęs savo pareigų vykdymo jokiai Organizacijai).

Kiti nuo 2014-05-22 įsigalioję Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio pakeitimai aktualūs Organizacijoms:
– pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencija gali būti išduodama tik tai organizacijai, kuriai organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą kaip jos dalyviai ar sutartiniais pagrindais pavedė ne mažiau kaip 10 procentų visų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų pakuočių tiekiantys gamintojai ir importuotojai. Organizacija, gavusi licenciją ir sudariusi visas šio straipsnio 4 dalies 1 ir 2 punktuose numatytas sutartis, gamintojų ir importuotojų pareigas, nurodytas šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2, 3 ir 4 punktuose, gali pradėti vykdyti nuo kalendorinių metų sausio 1 dienos;
– ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų I ketvirčio pabaigos pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutartis su visomis savivaldybėmis (arba savivaldybių įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) ir pagal šios dalies 1 punkte nurodytose sutartyse nustatytą tvarką parinktais atliekų surinkėjais dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir naudojimo. Šiose sutartyse turi būti numatyta komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti, naudojimo finansavimo (išlaidų apmokėjimo) tvarka, pakuočių atliekų sutvarkymą patvirtinančių dokumentų pateikimo tvarka ir sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolės tvarka. Esant daugiau nei vienai Organizacijai, šiame punkte nurodytos sutartys pasirašomos vienodomis sąlygomis.

Informacija paimta iš LR Aplinkos ministerijos internetinio puslapio.

Daugiau apie įstatymo pakeitimus skaitykite: http://www.am.lt/VI/index.php#a/6896
Nuorodą į įstatymo pakeitimus: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=471208&p_tr2=2PTO