Situacijos dėl teisminių ginčų, susijusių su UAB „Metrail“, apžvalga

11 Dec Situacijos dėl teisminių ginčų, susijusių su UAB „Metrail“, apžvalga

VšĮ “Pakuočių tvarkymo organizacija” (toliau – PTO) pateikia trumpą apžvalgą apie šios dienos situaciją bylose, kurios yra susijusios su UAB “Metrail” galimai padaryta nusikalstama veika:

Baudžiamoji byla dėl BUAB “Metrail” galimai padarytų nusikalstamų veikų, PTO žiniomis, yra perduota pirmosios instancijos teismui – Vilniaus mieso apylinkės teismui.

Vilniaus apygardos administraciniame teisme yra nagrinėjamos 3 atskiros administracinės bylos, kuriose yra ginčijami Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – VRAAD) administraciniai aktai, kuriais buvo panaikinti UAB “Metrail” išrašyti atliektų sutvarkymą įrodantys dokumentai už 2013, 2014 ir 2015 metus. Visos šios administracinės bylos yra sustabdytos, kol bus baigta nagrinėti aukščiau nurodyta baudžiamoji byla dėl UAB “Metrail” galimai padarytų nusikalstamų veikų.

Kaip žinia, VRAAD, atsižvelgdamas į tai, kad buvo panaikinti UAB “Metrail” išrašyti atliektų sutvarkymą įrodantys dokumentai už 2013, 2014 ir 2015 metus, priėmė 2017-12-18 sprendimą, kuriuo panaikino PTO išduotus patvirtinimus gamintojams ir importuotojams.

PTO aukščiau nurodytą VRAAD 2017-12-18 sprendimą yra apskundusi Vilniaus apygardos administraciniam teismui, kuriame yra nagrinėjama administracinė byla Nr. eI-1570-789/2018 (pažymėtina, kad po 2019-01-01 bylos numeris pasikeis). Šioje byloje PTO prašo teismo panaikinti VRAAD 2017-12-18 sprendimą, kuriuo buvo panaikinti PTO išduoti patvirtinimai gamintojams ir importuotojams.

Pažymėtina, kad į šią administracinę bylą trečiaisiais suinteresuotais asmenimis yra įtraukti visi gamintojai – importuotojai, kuriems PTO išrašė patvirtinimus, todėl visa informacija ir šios bylos medžiaga yra prieinama.

Trumpai apibūdinant šios dienos situaciją administracinėje byloje Nr. eI-1570-789/2018 būtina pažymėti, kad 2019-01-16 d. 13:15 val. Vilniaus apygardos administracinis teismas šioje byloje paskyrė pirmąjį teismo posėdį žodinio proceso tvarka.

Vis dėlto, labiausiai tikėtina, kad 2019-01-16 d. teismo posėdžio metu bus sprendžiamas šios administracinės bylos sustabdymo klausimas, kadangi Lietuvos Respublikos Seimo narys kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą (toliau – LVAT), prašydamas ištirti, ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-05-20 įsakymu Nr. D1-359 patvirtinto Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo 53 ir 54 punktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 15 punktui, 127 straipsnio 3 daliai, 31 straipsnio 2 daliai ir konstituciniam teisinės valstybės principui, taip pat Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 daliai bei bendrajam teisiniam principui nulla poena sine culpa. LVAT 2018-11-21 nutartimi administracinėje byloje Nr. I-34-822/2018 (teisminio proceso Nr. 3-66-3-00045-2018-8) priėmė nagrinėti šį Lietuvos Respublikos Seimo nario pareiškimą.

Vilniaus apygardos administracinio teismo nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. eI-1570-789/2018 taip pat nagrinėjamas ginčas, susijęs su minėto Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo punktų taikymu. Taigi, LVAT išsprendus Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo punktų atitikties aukštesnės galios teisės aktams klausimą, bus pateikti šioje administracinėje byloje reikšmingi išaiškinimai.

PTO manymu, Vilniaus apygardos administracinio teismo nagrinėjama administracinė byla Nr. eI-1570-789/2018 bus sustabdyta, iki LVAT’e bus išspręstas pateiktas kreipimasis dėl norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo.

Žinoma, sudėtinga prognozuoti, kada LVAT ištirts Lietuvos Respublikos Seimo nario kreipimąsį dėl norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo, tačiau tikėtina, kad teismas sprendimą gali paskelbti maždaug per pusmetį, šiuo atveju tai būtų 2019 m. gegužės – birželio mėnesiai.

Jeigu LVAT priimtų sprendimą, kuriuo pripažintų, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-05-20 įsakymu Nr. D1-359 patvirtinto Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo 53 ir 54 punktai prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams, Vilniaus apygardos administracinio teismo nagrinėjama administracinė byla Nr. eI-1570-789/2018 būtų atnaujinta ir nagrinėjama toliau.

Tokiu atveju, priklausomai nuo LVAT išaiškinimų, PTO skundas galimai būtų patenkintas ir  VRAAD 2017-12-18 sprendimas būtų panaikintas, kas reikštų, kad PTO išrašyti patvirtinimai už 2013, 2014 ir 2015 metus buvo / yra teisėti. Visgi, galimas ir kitas variantas – Vilniaus apygardos administracinis teismas, atnaujinęs bylą po LVAT sprendimo norminėje byloje, galėtų svarstyti bylos sustabdymo klausimą, kol nebus išnagrinėtos 3 administracinės bylos dėl UAB “Metrail” išrašytų atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų panaikinimo.

Jeigu LVAT priimtų sprendimą, kuriuo pripažintų, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-05-20 įsakymu Nr. D1-359 patvirtinto Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo 53 ir 54 punktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams, Vilniaus apygardos administracinio teismo nagrinėjama administracinė byla Nr. eI-1570-789/2018 taip pat būtų atnaujinta ir nagrinėjama toliau.

Tokiu atveju, priklausomai nuo LVAT išaiškinimų, PTO skundas galimai būtų atmestas ir  VRAAD 2017-12-18 sprendimas liktų nepakeistas, kas reikštų, kad PTO išrašyti patvirtinimai už 2013, 2014 ir 2015 metus buvo / yra neteisėti. Visgi, ir šiuo atveju galimas kitas variantas – Vilniaus apygardos administracinis teismas, atnaujinęs bylą po LVAT sprendimo norminėje byloje, galėtų svarstyti bylos sustabdymo klausimą, kol nebus išnagrinėtos 3 administracinės bylos dėl UAB “Metrail” išrašytų atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų panaikinimo.

Pažymėtina, kad tuo atveju, jeigu Vilniaus apygardos administracinis teismas po LVAT norminės bylos išnagrinėjimo arba po 3 administracinių bylų dėl UAB “Metrail” išrašytų atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų panaikinimo išnagrinėjimo, priimtų PTO atžvilgiu nepalankų sprendimą (atmestų PTO skundą), PTO tokiu atveju teiktų apeliacinį skundą LVAT’ui. Ir priešingai, jeigu Vilniaus apygardos administracinis teismas priimtų PTO atžvilgiu palankų sprendimą (patenkintų PTO skundą), tokiu atveju Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (VRAAD teisių perėmėjas) galėtų teiktų apeliacinį skundą LVAT’ui.

LVAT’e apeliacine tvarka byla būtų išnagrinėta per maždaug 1 – 1,5 metų nuo PTO arba Aplinkos apsaugos departamento apeliacinių skundų gavimo. Kitaip tariant, galutiniai teismo sprendimai, kurie bus priimti šiame ginče, PTO prognozėmis, gali būti priimti ne anksčiau kaip 2020 – 2021 metais.

Apribendrinant tai, kas išdėstyta, norime pažymėti, kad šioje apžvalgoje pateikiami galimi procesinių veiksmų bylose variantai, galimi sprendimai, taip pat prognozuojami terminai yra PTO nuomonė. Visos nagrinėjamos bylos yra itin didelės apimties, teisine ir faktine prasme labai sudėtingos, todėl gali pasitaikyti ir kitokių ginčo sprendimo ir pabaigimo scenarijų (pvz., taikos sutarties sudarymas užbaigtų ginčus itin greitai, tuo tarpu galimas kreipimasis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį teismą ar Europos Sąjungos Teisingumo Teismą sąlygotų gerokai ilgesnį ginčo sprendimą).

Vis dėlto, PTO deda visas pastangas spręsdama analogų Lietuvos teisinėje sistemoje neturintį ginčą ir dėkoja už gamintojų – importuotojų supratimą ir palaikymą.PTO