Pranešimas apie 2019 m. įkainių pasikeitimus

01 Mar Pranešimas apie 2019 m. įkainių pasikeitimus

PRANEŠIMAS APIE 2019 M. PAKUOTĖS ATLIEKŲ PAGAL PAKUOTĖS RŪŠIS TVARKYMO ORGANIZAVIMO ĮKAINIŲ PASIKEITIMUS

10,7  MILIJONŲ EURŲ – TIEK GAMINTOJAI IR IMPORTUOTOJAI SUMOKĖTŲ UŽ APLINKOS TERŠIMĄ PAKUOČIŲ ATLIEKOMIS, NEBŪDAMI VŠĮ „PAKUOČIŲ TVARKYMO ORGANIZACIJA“ NARIAIS

Organizacijos veiklos rezultatai tiesiogiai priklauso nuo objektyviai pagrįstų ekonominių priežasčių, teisės aktų, gamintojų ir importuotojų išleidžiamų pakuočių rūšių perdirbimo galimybių, gyventojų sąmoningumo, tačiau didžiausią įtaką gamintojų ir importuotojų įkainiams turi atliekų tvarkytojų veiklos kaštai ir antrinių žaliavų (pakuočių atliekų) kainų pokyčiai pasaulio rinkoje, didėjantys neperdirbamos pakuotės kiekiai, augančios pakuočių atliekų tvarkymo užduotys, griežtėjanti atliekų tvarkytojų kontrolė, užduočių įvykdymo procentas bei nuostolių kompensavimo apimtys nariams.

2019 m. vasario 18 d. buvo sušauktas neeilinis visuotinis organizacijos dalininkų susirinkimas, kurio metu, išanalizavus susiklosčiusią situaciją, buvo priimtas sprendimas pakeisti 2019 metų įkainius nuo 2019 m. II ketvirčio.

Šiuo pranešimu Organizacija, remdamasi sutarties nuostatomis, informuoja apie 2019 metų teikiamų paslaugų įkainių pasikeitimą.

VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ taikomi paslaugų įkainiai:

 

 

 

 

 

 

 

Nustatant įkainius įstaigos vadovybė vertino a) komunaliniame sraute susidarančių pakuočių atliekų kiekius ir rūšiuojamuoju būdu galimų surinkti pakuočių atliekų kiekius, tvarkymo kaštus, perdirbimo galimybes – 40% ; b) infrastruktūros plėtrai skiriamą finansavimą –3 %; c) visuomenės švietimui ir informavimui skiriamas lėšas >3%; d) užduočių įgyvendinimui skiriamas lėšas – 30%; e) nuostolių kompensavimą dėl 2017 m, įskaitant teismines išlaidas – 10%; f) administravimo išlaidas – 12%; g) garantinio fondo formavimą – 2%.

Nustatytų dedamųjų dalių pasikeitimas gali įtakoti įkainių peržiūrėjimą ateityje.

Akcentuotina, jog PTO neturi alternatyvių pajamų šaltinių (tai draudžia teisės aktai, nes pagrindinė ir vienintelė organizacijos veikla yra įgyvendinti Jums pavestas pareigas), o negavus papildomo finansavimo, organizacija tiesiog nebus finansiškai pajėgi įvykdyti savo įsipareigojimus organizacijos nariams.

Organizacija nuo 2019 m. II ketvirčio  keičia PVM sąskaitų faktūrų išrašymo tvarką. PVM sąskaitos faktūros bus išrašomos kievieną mėnesį proporcingai metiniame plane pateiktam kiekiui.  Ketvirtinių užsakymų pateikimo tvarka išlieka nepakitusi.

Pastaba: Įkainiai neapima taršos mokesčių, atsiradusių  2018 m. dėl užduočių įgyvendinimo nepilna apimtimi kompensavimo ir 2013-2015 m. situacijos dėl BUAB „Metrail“ įrodančių dokumentų panaikinimo.

VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“

l. e. p. Direktorius Ričardas MilašauskasPTO