Pakuočių atitikties deklaravimas

22 Feb Pakuočių atitikties deklaravimas

Šių metų sausio 1 dieną Lietuvoje įsigaliojo tvarka, pagal kurią visi gamintojai ir importuotojai privalo pagrįsti rinkai teikiamų pakuočių atitiktį  Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme išdėstytiems reikalavimams. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) paskelbė galutinį dokumentų sąrašą ir klausimyną, kurių pagalba vertins, ar rinkai pakuotes teikiantis ūkio subjektas gali įrodyti atitiktį reikalavimams. Neliko abejonių, kad  Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nustatytus reikalavimus atitinka tos pakuotės, kurios pateikimo į rinką dieną  atitinka ES Darniuosius (harmonizuotus) standartus (LST EN 13427-13432).

Kaip vyksta pakuočių atitikties reikalavimų įgyvendinimas įmonėse, teiraujamės KTU Pakavimo inovacijų ir tyrimų centro vadovo doc. dr. Visvaldo Varžinsko, konsultuojančio šalies gamintojus ir importuotojus pakuočių atitikties deklaravimo klausimais.

Kokia šiuo metu situacija rinkoje, juk praėjo  daugiau nei mėnuo nuo tvarkos įsigaliojimo?

Kaip ir kiekvienos naujos tvarkos įsigaliojimo atveju, rinkoje stebėjome dvejopą požiūrį. Vienos įmonės gilinosi į naujus teisės aktus, ES darniuosius standartus ir parengė arba surinko iš tiekėjų visus dokumentus, kuriais patikrinimo metu rinkos priežiūros institucijoms galės įrodyti atitiktį. Šios įmonės dabar dirba be baimės dėl patikrinimų ir rinkai tiekiamų pakuočių tinkamumo. Kiti gamintojai ir importuotojai delsė: kai kas laukė pasirodant VVTAT išaiškinimo, kiti greičiausiai sukrus tik sulaukę patikrinimo. Tokio požiūrio besilaikančioms įmonėms reikalingi plieniniai nervai ir viltis, kad tikrintojai neužsuks, arba kad patikrinimo metu neiškils problemų, galinčių apriboti produktų tiekimą rinkai. Bet kuriuo atveju tai pareikalaus didelių išlaidų.

Su kokiais iššūkiais susiduria įmonės, ruošiančios pakuočių atitiktį įrodančius dokumentus?

Pagrindiniai iššūkiai yra susiję ne su deklaravimo forma (tai dokumentas, kurio pagalba tiekimo grandinėje gamintojai ir importuotojai informuoja pardavėjus ir platintojus apie savo gaminių pakuotės ar jos komponento atitiktį), bet su tuo, kaip atsakingas už produkto išleidimą ūkio subjektas patikrinimo metu turėtų įrodyti rinkos priežiūros institucijai, kad visi reikalavimai nurodyti įstatyme yra įgyvendinti. Akivaizdu, kad šie du dalykai (informavimas tiekimo grandinėje ir patikros dokumentų paketas) yra painiojami, ir tai kelia daug nesusipratimų.  Rinkos priežiūros institucijos pareiga patikrinti, ar ūkio subjekto deklaruojami teiginiai yra teisingi, ar jis iš tiesų turi pagrindą teigti, kad jo produkto pakuotė atitinka reikalavimus pagal patvirtintą tvarkos aprašą. Gamintojas ar importuotojas, pagal galiojančią tvarką ir remdamasis ES darniųjų standartų sistema, privalo tikrintojui pateikti deklaruotus teiginius pagrindžiančius įrodymus. Jei ūkio subjektas neteisingai informuoja rinkos dalyvius apie teikiamų produktų pakuotes, arba negali pagrįsti deklaruotų teiginių, nustatomas pažeidimas – neatitiktis LR Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimams.

Ar gamintojo deklaracija, kad rinkai teikiamos pakuotės atitinka reikalavimus, gali būti laikoma atitikties įrodymu?

Įrodymai – tai faktai, pateikiami pagal darniųjų standartų reikalavimus, o ne tiekėjo teiginiai popieriaus lape. Į šį klausimą galiu atsakyti kitu klausimu – ar policininkui, sustabdžiusiam galimai neblaivų vairuotoją, užtenka vairuotojo garbės žodžio, kad jis blaivus? Ar mokesčių inspektoriui, įtarusiam klaidingą apskaitos tvarkymą užtenka tik ūkio subjekto raštiško patvirtinimo, kad finansinė apskaita tvarkoma gerai? Akivaizdu, kad ne. Todėl ir gamintojai bei importuotojai turi galėti pagal ES darniuosius (harmonizuotus) standartus įrodyti tikrintojui pakuočių atitiktį deklaruojamiems teiginiams.

Kada bus vykdomi patikrinimai, ar yra parengti pavyzdiniai dokumentai, klausėme Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (VVTAT), kuri ir vertins, ar į rinką supakuotus gaminius teikiantis ūkio subjektas gali įrodyti atitiktį įstatyme keliamiems reikalavimams. 

Ar planuojama paruošti pavyzdines dokumentų formas ir patikros klausimynus?

Tarnyba parengė pavyzdinį dokumentų, kurie patvirtina pakuočių atitiktį pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytiems reikalavimams, sąrašą bei parengė pakuočių kontrolinį klausimyną.

Šie dokumentai nuo 2016-02-12 yra patalpinti Tarnybos interneto svetainėje www.vvtat.lt. Jokie kiti papildomi dokumentai rengiami nebus.

Gamintojai ir importuotojai privalo pagrįsti pakuočių atitiktį vadovaudamiesi ES direktyvos 94/62 EB reikalavimais. Atitiktis įrodoma reikiama apimtimi, svarbu, kad ūkio subjektas galėtų, esant būtinumui, įrodyti, kad pakuotė atitinka pagrindinius pakuočių reikalavimus, kurie pateikti Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 4 str.

Ar užpildytos taikomų harmonizuotų standartų priedų formos yra tinkamos atitikties pagrindimui?

Taip, tinkamos, nes pakuočių atitiktį Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytiems reikalavimams įrodantis dokumentas, yra atitikties įvertinimo suvestinė ir atitikties patvirtinimas, kaip tai numatyta EN 13427:2004 standarto B priede arba analogiškas dokumentas, kuriame nurodyti visi EN 13427:2004 standarto B priedo Įvertinimo suvestinėje numatyti įvertinimo reikalavimai.

Kada planuojama pradėti pirmuosius patikrinimus? Ar šių metų I ketvirtyje planuojamas nors vienas patikrinimas?

Kadangi dokumentai parengti ir, kaip minėjome, jau nuo 2016-02-12 paskelbti Tarnybos interneto svetainėje www.vvtat.lt, tai š. m. pirmąjį ketvirtį suplanuota atlikti 5 patikrinimus. Taip pat numatyti 23 vertinamieji vizitai, kurių metu bus vykdoma ūkio subjektų veiklos stebėsena, siekiama nustatyti ir pašalinti trūkumus ne maisto produktų saugos bei ženklinimo srityse, suteikti atitinkamą konsultaciją. Pranešimai apie minėtų patikrinimų atlikimą nesiunčiami, šių patikrinimų metu nustačius pažeidimą sankcijos netaikomos.

Kaip įmonėms sekasi ruoštis naujos tvarkos įgyvendinimui, galbūt jos jau yra tam pasiruošusios? Jeigu taip, kiek laiko prireikė pasiruošimui ir kaip vertina naujus reikalavimus, klausėme, UAB „Betono mozaika“ gamybos vadybininko Manto Malinausko.

Lietuvoje įsigaliojo tvarka, pagal kurią visi gamintojai ir importuotojai privalo pagrįsti rinkai teikiamų pakuočių atitiktį. Ar jūsų įmonei buvo aiškūs keliami reikalavimai ir kaip sekėsi juos įgyvendinti bei surinkti atitiktį pagrindžiančius dokumentus?

Be jokios abejonės pradžia buvo nelengva: pakuočių atitikties pagrindimą teko vertinti analizuojant keletą nemažos apimties darniųjų standartų, kiek painiojo vis nukeliami tvarkos įsigaliojimo terminai ir besikeičiantys reikalavimai. Kaip ir buvo galima tikėtis, pradžioje kilusius neaiškumus pavyko išspręsti. Dokumentų surinkimas atitikties įvertinimui užtruko apie 3 savaites, o atitikties įvertinimas apie 2 mėn.

Kai kurių įmonių atstovai mano, kad nauji reikalavimai – tai didžiulis ir sudėtingas darbas, kuris įmonei pridėtinės vertės nesukuria. Ką apie tai manote jūs?

Iš dalies sutinku, kad paties dokumento rengimas pridėtinės vertės nekuria. Vis dėlto, gamybinėms įmonėms atitikties įvertinimo rengimas tai puiki galimybė pasitikrinti, ar naudojama optimaliausia pakavimo sistema, ar naudojamos tinkamos pakavimo medžiagos.  O tai ne kas kita kaip išlaidų pakavimui minimizavimas, gamtos tausojimas. Manau, kad verta skirti laiko atitikties įvertinimo rengimui, be to ir tolimesnė dokumentų  priežiūra yra paprasta ir nesudėtinga.

Šaltinis:http://ktu.edu/lt/mechanikos-inzinerijos-ir-dizaino-fakultetas/pakavimo-inovaciju-ir-tyrimu-centras/naujiena/pakuociu-atitikties-tikrinimu-traukinys-pajudejoPTO