Nauji teisės aktų pakeitimai

22 Jun Nauji teisės aktų pakeitimai

2016 m. lapkričio 1 d. įsigalios nauja pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių redakcija (nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0270a1b0f74811e58a059f41f96fc264), tačiau ši redakcija galios tik iki 2017 m. sausio 1 d., kol įsigalios dar viena, naujesnė pakuočių tvarkymo taisyklių redakcija, kuri pakeis anksčiau minėtą 2016 m. liepos 1 d. įsigaliosiančią redakciją (nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/629af150272a11e6acf89da936cb7409). Toliau trumpai apžvelgsime esminius pakuočių tvarkymo taisyklių pakeitimus.

Esminiai ženklinimo pasikeitimai:

 • Nuo 2017 m. sausio 1 d. į Lietuvos Respubliką išleidžiamos pakuotės privalo būti paženklintos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka (nurodant pakuotėms pagaminti naudotą medžiagą ar medžiagas naudojantis Taisyklių priede pateikta pakuočių ženklinimo sistema).
 • Pagal Taisyklių reikalavimus ženklinimą tik ant grupinės (neženklinant pirminės) pakuotės leidžiama pateikti šiais atvejais:
  • Kai dėl pakuotės matmenų ant prekinės pakuotės neįmanoma įskaitomai sutalpinti visos pagal teisės aktus privalomos ant pakuotės pateikti informacijos (pavyzdžiui, pakuotės, kurių didžiausias šono plotas yra mažesnis kaip 10 cm2, tabako gaminių pakuotės);
  • Kai iš anksto nesupakuoti gaminiai (produktai) sveriami ir pakuojami vartotojo ar produkto naudotojo akivaizdoje.
 • Pakuočių komponentų (t.y. pakuotės dalis, atskiriama rankomis ar naudojant paprastas fizines priemones), pagalbinių elementų ir transporto (tretinių) pakuočių ženklinimas naudojantis Taisyklių priede pateikta pakuočių ženklinimo sistema neprivalomas.

Esminiai apskaitos pasikeitimai (įsigalioja nuo 2017 sausio 1 d.):

 • apskaitant kombinuotąsias pakuotes, papildomai nurodoma vyraujanti medžiaga šiose kombinuotosiose pakuotėse;
 • vienkartinėgaminių pripildyta pakuotė ir daugkartinė gaminių pripildyta pakuotė apskaitomos atskirai (SVARBU: tiek vienkartinėms, tiek daugkartinės pakuotėms, kurioms netaikoma užstato sistema, apskaitai bus taikomi nauji reikalavimai, kuriuos galite rasti pridėtoje nuorodoje į pakuočių tvarkymo taisyklių naują redakciją (atitinkamai VII ir VIII skyriuose) arba kreipdamiesi į Organizaciją informacijos);
 • pakuotes išskirti pagaltiekimo Lietuvos rinkai būdą – į savoms reikmėms sunaudotą ir perleistą kitam asmeniui pakuotę;
 • pakuotės svoris apskaitomas nurodant pakuotės svorį, įskaičius jos komponentų ir pagalbinių elementų svorį. Pakuotės komponentų ir pagalbinių elementų svoris gali būti nurodomas atskirai;
 • Pakuočių ir pakuočių atliekų apskaita vykdoma kalendorinių metų ketvirčiais. Kiekvieno kalendorinių metų ketvirčio duomenys suskaičiuojami atskirai (iš naujo) ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 25 dienos (ankstesnė redakcija – iki ketvirčio pabaigos).

Keičiamas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas, numatysiantis atsakomybę už pakuočių gamintojų ir importuotojų pareigų nevykdymą.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bd725e700ba411e6a238c18f7a3f1736). Nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimai, kurie numato juridinių asmenų atsakomybę už: i) netinkamą pakuočių apskaitos vedimą; ii) pareigos šviesti ir (ar) informuoti visuomenę apie pakuotes ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymą nustatyta tvarka nevykdymą; iii) pakuočių, kuriose kenksmingos medžiagos viršija leistiną ribinį kiekį, tiekimą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai; iv) pakuočių tiekimą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai neužsiregistravus teisės aktų nustatyta tvarka. Pažymėtina, jog iki šio įstatymo įsigaliojimo yra numatyta tik atsakingų asmenų, o ne juridinių asmenų atsakomybė už gamintojų ir importuotojų pareigų netinkamą vykdymą.

Lietuvos Respublikos Seime įregistruotas atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4355 (nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1144599&p_tr2=2), (toliau – Projektas). Projekte licencijuotoms gamintojų ir importuotojų organizacijoms numatyta pareiga organizuoti konkursus pakuočių atliekų, susidariusių rūšiuojamajame komunaliniame atliekų sraute susidariusioms pakuočių atliekoms, paruošimo naudoti ir naudojimo paslaugų teikėjams parinkti. Šiuo metu šias paslaugas atlieka komunalinių atliekų surinkėjai arba dažnai jų pasirinkti asmenys. Organizacijos nuomone šiuo metu galiojanti tvarka, kai surinkėjas valdo visą grandinę (surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti, naudojimą) yra ydinga gamintojams ir importuotojams nes: i) neaiški sąnaudų struktūra kiekvienam pakuočių atliekų tvarkymo etapui (surinkimui, vežimui, paruošimui naudoti ir naudojimui), todėl negalima pagrįsti realiais kaštais taikomų paslaugos įkainių; ii) neaiški sąnaudų struktūra skirtingų pakuočių atliekų rūšių tvarkymui; iii) kryžminio subsidijavimo galimybė (kai skirtingų rūšių pakuočių gamintojai ir importuotojai galimai turi padengti mažiau pelningų pakuočių tvarkymą); iv) licencijuotos organizacijos negali kontroliuoti paslaugos teikėjų, nes turi sutartis tik su vežėjais, kurie renkasi paruošėjus naudoti ir naudotojus;  nepakankamai skaidri ir aiški pakuočių atliekų surinkėjo/vežėjo deklaruojama informacija apie surinktus ir perdirbtus pakuočių atliekų kiekius ir rūšis. Organizacijos nuomone Projekto patvirtinimas padėtų išspręsti išvardintas problemas, taip pat papildomai įtraukiant į paruošimo naudoti ir naudojimo konkursus didesnį kiekį dalyvių skaičių (šiuo metu paruošėjai naudoti ir naudotojai neturi galimybės dalyvauti konkursuose, jei neturi teisės surinkti pakuočių atliekų) galimai sumažintų paslaugos kainas (didesnis kiekis dalyvių įtakotų tarpusavio didesnę konkurenciją).PTO