D.U.K.

 • 1) Ar rūbų valyklose, kartu su išvalytais rūbais perduodamos (ne parduodamos) pakabos, kartu su jų priedais, dedamais ant pakabų, kad būtų galima pakoreguoti jų formą, yra apmokestinamoji pakuotė?

  Drabužių valyklose kartu su išvalytais drabužiais perduodamos pakabos kartu su jų priedais, dedamais ant pakabų, kad būtų galima pakoreguoti jų formą, yra pakuotė.

 • 2) Pavyzdinis LR pakuočių ir pakuočių atliekų įstatyme nurodytas pakuočių sąrašas, kuriame pakabos įvardintos kaip pakuotė, įsigaliojo 2013-10-19. Nuo kurio laikotarpio pakabos laikomos pakuotėmis?

  Kadangi iki Įstatymo pakeitimo įsigaliojimo buvo laikoma, kad tokia pakaba nėra pakuotė ir mokesčio už aplinkos teršimą objektas, pareiga ją apskaityti kaip apmokestinamąją pakuotę, už kurią teisės aktų nustatyta tvarka mokamas mokestis už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis, kyla nuo 2013 m. spalio 19 d.

 • 3) Ar importuotų prekių, parduodamų neapmuitinamų parduotuvių pasienio kontrolės punktuose (toliau – neapmuitinamos parduotuvės), pirminės pakuotės yra mokesčio už aplinkos teršimą objektas (pagal esamą teisinį reguliavimą šios prekės negali būti iš pasienio kontrolės punkto įvežamos į likusią Lietuvos Respublikos teritorijos dalį)?

  Įstatymo 5 str. 5 d. numatyta, kad fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie patys arba per trečiuosius asmenis išveža iš Lietuvos Respublikos teritorijos pagal šį Įstatymą apmokestinamus gaminius ir (ar) apmokestinamąja pakuote įpakuotus gaminius, yra atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos teršimą gaminių ar pakuotės atliekomis už tokį apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės kiekį, koks buvo išvežtas iš Lietuvos Respublikos teritorijos per mokestinį laikotarpį, Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka pateikus dokumentus, patvirtinančius išvežtą iš Lietuvos Respublikos teritorijos apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės kiekį.
  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo 79 str. 4 d. neapmuitinamos parduotuvės veikia kaip muitinės sandėliai, nurodyti Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų 527 str. 2 d., kuriuose leidžiama mažmeninė prekyba, parduodant neapmokestintas importo muitais ir mokesčiais prekes iš Lietuvos Respublikos į trečiąsias šalis išvykstantiems keleiviams.
  Gamintojas ar importuotojas neturi mokėti mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis, kai šių pakuočių netiekia į Lietuvos Respublikos vidaus rinką. Jei įmonė įsiveža supakuotus gaminius ir saugo juos muitinės sandėliuose, tai nėra laikytina tiekimu į LR vidaus rinką. Kai pripildytos pakuotės yra parduodamos neapmuitinamose parduotuvėse iš Lietuvos Respublikos teritorijos išvystantiems keleiviams (perleidžiamos trečiajam asmeniui), Įmonė gali pasinaudoti mokesčio už aplinkos teršimą gaminių ir pakuotės atliekomis lengvata turėdama dokumentą, patvirtinantį išvežtą iš Lietuvos Respublikos teritorijos pakuočių kiekį.

 • 4) Ar neapmuitinamų prekių parduotuvėse susidariusios pakuočių atliekos (pvz.: likusios išpakuotos dėžės), kurios išmetamos į pasienio kontrolės punktų teritorijose esančius konteinerius (sąskaitos, už atliekų išvežimą gaunamos iš pasienio kontrolės direkcijos) yra mokesčio už aplinkos teršimą objektas?

  Padėklai ir kita pakuotė, likusi įmonėje nuo įvežtų ir per neapmuitinamą parduotuvę realizuotų prekių, laikoma į LR vidaus rinką išleista pakuote. Ši pakuotė yra mokesčio objektas.

 • 5) Ar visas blakstienų tušo šepetėlis yra mokesčio už aplinkos teršimą objektas ar tik blakstienų tušo šepetėlio flakono dangtelio dalis? (Pakuotės funkciją, įtvirtina LR Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 str. 21 p. – daiktams pakuoti (fasuoti), apsaugoti, tvarkyti, transportuoti ir pateikti vartotojams ar produktų naudotojams. Pats šepetėlis neatitinka nė vienos iš nurodytų funkcijų, be jo prekės naudojimas praktiškai liktų neįmanomas).

  Pagal pakuočių įstatymo 2 str. 21 d. 3 p. pakuotę sudarantys pakuotės komponentai ir pagalbiniai elementai yra šios pakuotės dalys. Pagalbiniai elementai, tiesiogiai prikabinti ar pritvirtinti prie gaminio ir atliekantys pakuotės funkciją, yra pakuotė, išskyrus atvejus, kai jie yra gaminio sudedamoji dalis ir visos dalys yra skirtos kartu naudoti ir pašalinti (šiam kriterijui paaiškinti skirti pavyzdžiai pateikti Įstatymo 1 priedo 3 punkte, vienas iš jų yra blakstienų tušo šepetėlis (flakono dangtelio dalis)). Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, visas blakstienų tušo šepetėlis, pritvirtintas prie flakono dangtelio, yra mokesčio už aplinkos teršimą objektas.

 • 6) Kokia pakuočių atliekų rūšimi (-is) yra laikomos vaistų pakavimui naudojamos medžiagos: aliuminio folija ir PLC (įprastas tablečių įpakavimas)? Ar ši pakotė turi būti apskaitoma pagal svorį išskirstant į dvi atskiras rūšis, ar kaip kombinuota pakuotė?

  Dažniausiai vaistų plokštelė („blisteris“) būna sudaryta iš aliuminio folijos ir PLC plėvelės ir šių medžiagų atskyrimas rankomis ar naudojant paprastas fizines priemones negalimas. Tokiu atveju vaistų plokštelė priskiriama kombinuotos pakuotės rūšiai ir pakuočių apskaitoje minėta pakuotė apskaitoma kaip kombinuota pakuotė, skliausteliuose nurodant vyraujančią medžiagą.
  Retais atvejais vaistų plokštelė gali būti sudaryta iš dviejų ar daugiau skirtingų medžiagų, kurios viena nuo kitos gali būti ir yra atskiriamos rankomis ar naudojant paprastas fizines priemones. Tokiu atveju ji turi būti priskiriama prie sudėtinės pakuotės. Pakuočių apskaitoje sudėtinė pakuotė apskaitoma pagal vyraujančią medžiagą, t.y. visos pakuotės svoris įrašomas į eilutę atitinkamai pagal vyraujančią pakuotės medžiagą; vaistų plokštelės („blisteris“) atveju vyraujanti medžiaga – plastikas.
  Gamintojai ir importuotojai kiekvienu konkrečiu atveju vaistų plokštelę turi priskirti tam tikrai pakuotės rūšiai vadovaujantis aukščiau nurodytais kriterijais.

 • 7) Ar įmonė, įsigijusi vienkartinius puodelius LR vidaus rinkoje, ar importavusi bei naudojanti juos administracinėse patalpose (pilstant į juos kavą, arbatą, kitus gėrimus darbuotojams bei svečiams) yra laikoma pakuotės užpildytos gaminiais gamintoja ar importuotoja, naudojanti pakuotes savoms reikmėms, kuriai taikomos pareigos nustatytos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme (vykdyti apskaitą, mokėti mokestį už aplinkos teršimą, registruotis aplinkos ministro nustatyta tvarka ir t.t.)?

  Teisės aktai detaliai nereglamentuoja, kaip turėtų būti traktuojama nurodyta situacija, tačiau manome, kad vienkartinių puodelių naudojimas nurodytoje įmonėje neturėtų būti laikomas tiekimu LR vidaus rinkai.

 • 8) Ar įmonė turi teisę gavusi prekes ant „euro palečių“ (t.y. medinių padėklų, naudojamų kaip antrinė arba tretinė pakuotė) bei jas (prekes) išpakavusi parduoti „euro paletes“, ar jas reikia laikyti pakuotės atliekomis ir jų perdavimas galimas tik atliekas tvarkančioms įmonėms?

  Vadovaujantis Pakuočių įstatymo 2 str. 2 d. daugkartiniu pakuočių naudojimu yra laikoma operacija, kai pakuotės (sukonstruotos taip, kad naudojimo laikotarpiu galima būtų transportuoti daugiau nei vieną kartą) yra vėl pripildomos naudojant pripildant reikalingus papildomus rinkoje esančius produktus ar jų nenaudojant ar panaudojamos tam pačiam tikslui, kuriam jos buvo pagamintos. Jei tokios daugkartinės pakuotės daugiau nebenaudojamos pagal paskirtį, jos tampa pakuočių atliekomis. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, norint medinius padėklus naudoti pakartotinai, jie turi būti apskaitomi kaip daugkartinio naudojimo pakuotė. Atkreipiame dėmesį, kad jei kartu su gaminiais gauti padėklai toliau pagal pakuotės funkcijas naudojami nebus, jie tampa pakuočių atliekomis, kurios privalo būti apskaitomos kaip atliekos. Tokiu atveju jos tvarkomos pagal Įstatymo 4 str. 1 d. reikalavimus t.y. atliekų turėtojas šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi atliekas perduoti atliekų tvarkytojams arba gali tvarkyti atliekas pats. Galimas atvejis, kai mediniai padėklai toliau įmonėje nebus pakartotinai naudojami, tačiau dar bus tinkami naudojimui kitoje įmonėje. Tokiu atveju jie gali būti perduodami kitam asmeniui.

 • 9) Ar maišeliai, esantys prekybos centruose bei dažniausiai naudojami prekėms susidėti, už kuriuos pirkėjai sumoka prekybos centro kasose yra laikomi mokesčio už aplinkos teršimą objektu (šie maišeliai gali būti tiek užpildomi pardavimo vietoje, tiek pirkėjų naudojami kitais tikslais, neužpildant pardavimo vietoje)?

  Pagal Mokesčių įstatymo 3 str. 3 d. mokesčio objektu yra laikoma pripildyta pakuotė, nurodyta šio įstatymo 4 priedėlyje. Pakuotės sąvoka apibrėžta Pakuočių įstatymo 2 str. 21 d. Pakuočių įstatymo 1 priede yra pateikti pavyzdžiai pakuotės sąvoka paaiškinti.
  Pagal Pakuočių įstatymo 1 priedo 2.1.1 p. popieriniai arba plastikiniai maišai, skirti prekėms nešti, yra pakuotė, kuri užpildoma pardavimo vietoje. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta aukščiau, maišeliai, esantys prekybos centruose yra laikomi mokesčio už aplinkos teršimą objektu.

 • 10) Ar instrukcija, esanti gaminio pakuotėje (ne užklijuota ar prikabinta prie pakuotės), yra pakuotė (pvz.: televizoriaus instrukcija (knygutė), įdėta į dėžę)?

  Instrukcija, esanti gaminio pakuotėje, neatitinka pakuotės sampratos, kadangi neatlieka pakuotės funkcijų. Taip pat instrukcija nėra tiesiogiai pritvirtinta prie pakuotės ar naudojama ir šalinama kartu su pakuote. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, manome, kad instrukcija nėra pakuotė.

 • 11) Kokių pakuočių atliekų tvarkymą organizuoja VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija”?

  VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija” organizuoja VISŲ RŪŠIŲ (stiklinė; plastikinė; PET; popierinė; metalinė; kombinuota (vyraujanti medžiaga popierius ir kartonas); kombinuota (kita); medinė; kita pakuotė) pakuočių atliekų tvarkymą. Visos užduotys vykdomos 100 proc.

 • 12) Kodėl šiais metais turime mokėti už išleistus į LR vidaus rinką pakuočių, kai anktesniais metais turėjome mokėti už perdirbtą (pagal užduotis) kiekį? Juk atliekų tvarkymo Užduotis (procentais), atsižvelgiant į tiektų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pakuočių kiekį galioja pagal 2011.12.28 d. nutarimą Nr. 1546 (t.y. plastikas – 32%, Popierius – 80%, stiklas – 70%, metalinė pakuotė – 54%, medinė – 45%).

  Mūsų bendrosios apmokestinamosios pakuotės atliekų tvarkymo organizavimo sutarties 13 punkte numatyta, jog Pavedimo davėjas, pasibaigus kiekvienam kalendorinių metų ketvirčiui, ne vėliau kaip per 15 dienų, pateikia Organizacijai patikslintą informaciją apie per praėjusį ketvirtį išleistą į rinką apmokestinamosios pakuotės kiekį ir Pakuotės rūšis, t.y. už faktiškai į rinką išleistą pakuotę. Jūs neklystate teigdami, kad apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotys yra patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausybės 2011 gruodžio. 28 d. nutarimu Nr. 1546, tačiau atkreipkite dėmesį į Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo (toliau- PPAT) 7 str. 1 p. 2 pap. kuriame numatytos gamintojų ir (ar) importuotojų pareiga: organizuoti rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti, naudojimą visų pakuočių atliekų, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų tiektus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai supakuotus gaminius, ir (ar) dalyvauti organizuojant tokių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose (atitinkama formuluotė perkelta į sutarties Gamintojų ir importuotojų pareigų sąvokos išaiškinimą).
  Taigi komunaliniame atliekų sraute susidariusius pakuočių atliekų sutvarkymo kiekius gamintojai ir importuotojai finansuoja visiškai, t.y. 100 procentų. Taip pat būtina pabrėžti, kad surinkimas ir vežimas neįeina į perdirbimo sąvoką (Perdirbimas – pakuočių atliekas sudarančių medžiagų perdirbimas gamybos proceso metu, įskaitant organinį perdirbimą, bet išskyrus naudojimą energijai gauti, norint pakuočių atliekas sudarančias medžiagas panaudoti pagal pirminę ar kitokią paskirtį (PPAT įst.)).
  Apibendrinant: nors Jūsų užduotys ir bus vykdomos pagal minėtas Vyriausybės nustatytas užduotis, tačiau komunaliniame atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų sutvarkymo finansvimas turi būti vykdomas visa apimti (negali būti surenkama tik dalis pakuočių atliekų), dėl to Jūs užsakymuose turite pateikti faktiškai į rinką išleistų pakuočių atliekų kiekius.

 • 13) Kokiu būdu organizacija įsipareigoja informuoti pavedimo davėjus apie įstatiminius pasikeitimus?

  Organizacija įsipareigoja apie įstatiminius pakeitimus informuoti pavedimo davėjus savo internetiniame puslapyje, bei kas ketvirtį siunčiamuose naujienlaiškiuose apie Organizacijos veiklą.

 • 14) Ar žiebtuvėliai yra laikomi pakuotėmis (išskiriant pakartotinai neužpildomus ir pakartotinai užpildomus žiebtuvėlius)?

  Vadovaujantis Pakuočių įstatymo 2 str. 21 d. 1 p. vienkartiniai žiebtuvėliai neatitinka pakuotės sąvokos. Atsižvelgiant į tai, kad Pakuočių įstatymo 1 priedo 1.1.13 pakuotės sąvokai paaiškinti nurodytas pavyzdys – įvairių rūšių dujoms skirti daugkartinio naudojimo plieniniai cilindrai, išskyrus gesintuvus, abejojame, dėl vienkartinių žiebtuvėlių nepriskyrimo pakuotei.

 • 15) Jeigu gamintojai ir (ar) importuotojai išleidžia į rinką pakartotinio naudojimo pakuotę, t.y. padėklus, ar būtų laikoma pakartotinio naudojimu užduoties vykdymu (t.y. pakartotinio naudojimo pakuočių susigrąžinimu) dėvėtų padėklų (kurie kitų gamintojų importuotojų jau buvo naudoti kaip pakuotė) įsigijimą (pirkimo – pardavimo sutartimi) iš trečiojo asmens, esančio Lietuvos Respublikos teritorijoje. Apibendrinant: ar nuosavybės teisės įgijimas į dėvėtus padėklus atleidžia gamintojus ir (ar) importuotojus nuo pareigos susigrąžinti pakartotinio naudojimo pakuotę, kuri buvo išleista į Lietuvos Respublikos vidaus rinką, siekiant įgyti mokesčio, už aplinkos teršimą lengvatą.

  Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje apibrėžtas daugkartinis naudojimas (toliau – pakartotinis naudojimas) – operacija, kai pakuotės (sukonstruotos taip, kad naudojimo laikotarpiu galima būtų transportuoti daugiau nei vieną kartą) yra vėl pripildomos naudojant pripildant reikalingus papildomus rinkoje esančius produktus ar jų nenaudojant ar panaudojamos tam pačiam tikslui, kuriam jos buvo pagamintos. Jei tokios daugkartinės pakuotės daugiau nebenaudojamos pagal paskirtį, jos tampa pakuočių atliekomis. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-618 „Dėl pakuočių surinkimo ir pakartotinio naudojimo užduočių nustatymo“ (toliau – Įsakymas) nustatytos pakuočių surinkimo ir pakartotinio naudojimo užduotys. Gamintojams ir importuotojams, kurie deklaruoja, kad Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia pakartotinio naudojimo pakuotes, kyla pareiga taip organizuoti tų pakuočių pakartotinį naudojimą, kad būtų įvykdytos pakartotinio naudojimo užduotys.

  Informuojama, kad Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijos FR0523 formos ir Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos FR0524 formos pildymo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. VA-61/D1-658 „Dėl mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų FR0521, FR0522, FR0523, FR0524 formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“, 22.19 papunktyje nurodyta, kad pakartotinio naudojimo pakuotė (nauja ir panaudota) nelaikoma susigrąžinta, kai ji įsivežama į Lietuvos Respublikos teritoriją iš kitos šalies. Taip pat Lietuvos Respublikos teritorijoje įsigyta nauja pakartotinio naudojimo pakuotė nelaikoma susigrąžinta pakuote. Pažymime, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje įsigyta naudota pakartotinio naudojimo pakuotė laikoma susigrąžinta pakuote.

 • 16) Kokioms pakuočių rūšims yra priskiriamos šios pakuotės: 13.1. Pakuotės sudėtis: polipropileno plėvelė (BOPP) 20 µm, dažai 1-3 µm, klijai 1-3 µm, polipropileno plėvelė (BOPP) 20 µm; 13.2. Pakuotės sudėtis: polipropileno plėvelė (BOPP) 20 µm, dažai 1-3 µm, klijai 1-3 µm, metalizuota polipropileno plėvelė (BOPP) 20 µm; 13.3. Pakuotės sudėtis: popierius (PAP) 40 µm, polietilenas (PE) 15 µm?

  Reikalavimai pakuočių ženklinimui nustatyti Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės). Vadovaujantis Taisyklių nuostatomis, 13.1 papunktyje nurodyta pakuotė, turėtų būti priskirta prie polipropileno (PP) pakuotės rūšies.

  Pagal 13.2 ir 13.3 papunkčiuose pateiktą informaciją vienareikšmiškai atsakyti, kokiai pakuotės rūšiai priskirti nurodytos sudėties pakuotes negalime. Tuo atveju, jei minėtame papunktyje nurodytos pakuotės, sudarytos iš dviejų ar daugiau skirtingų medžiagų (nepriklausomai nuo to, ar šių medžiagų sujungimui į vieną gaminį technologinio proceso metu naudojamas sulydymo, suklijavimo, užpurškimo ar kt. metodas), kurios viena nuo kitos negali būti atskirtos rankomis ar naudojant paprastas fizines priemones, pakuotės turėtų būti priskiriamos kombinuotai pakuotei. Pakuotėms priskiriamas kombinuotos pakuotės kodas, nurodytas Taisyklių 1 priede, atsižvelgiant į pakuotes sudarančią vyraujančią medžiagą arba pagal medžiagą, kurios kombinuotoje pakuotėje pagal svorį yra daugiausia.

  Kitu atveju, t. y. kai pakuotė sudaryta iš dviejų ar daugiau skirtingų medžiagų, kurios viena nuo kitos gali būti ir yra atskiriamos rankomis ar naudojant paprastas fizines priemones, pagal šiuo metu galiojančių Taisyklių nuostatas, turėtų būti priskiriama prie sudėtinės pakuotės. Sudėtinė pakuotė priskiriama prie tam tikros pakuotės pagal vyraujančią medžiagą. Tuo atveju, kai sudėtinėje pakuotėje neįmanoma išskirti vyraujančios medžiagos , pakuočių apskaitoje atskirai nurodomas visų sudėtinę pakuotę sudarančių medžiagų svoris.

  Papildomai informuojame, kad šiuo metu Aplinkos ministerija rengia Taisyklių pakeitimo projektą, kuriame numatoma atsisakyti sudėtinės pakuotės sąvokos. Atsižvelgiant į tai, siūlome pakuočių apskaitoje nurodyti visų pakuotę sudarančių medžiagų svorį atskirai pagal medžiagas.

 • 17) Ar pakuočių gamintojai ir (ar) importuotojai, dalį pakuočių atliekų besitvarkantys kolektyviai ir dalį, panaudotą savoms reikmėms, individualiai, turi papildomai aplinkos ministro nustatyta tvarka šviesti ir informuoti visuomenę pakuočių atliekų tvarkymo klausimais? Būtina atkreipti dėmesį, kad Organizacija yra įsipareigojusi šviesti ir informuoti visuomenę pavedimo davėjų vardu, skirdama tam 3 procentus iš pavedimo davėjų gautų lėšų. Ar nurodytais atvejais, pakuočių gamintojams ir (ar) importuotojams pakanka šviesti visuomenę per Organizaciją nurodyta apimtimi (3 procentais lėšų skirtų kolektyviam pakuočių atliekų tvarkymui), ar už individualiai tvarkomas pakuotes turi papildomai, savo jėgomis, informuoti ir šviesti visuomenę pakuočių atliekų tvarkymo klausimais?

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo (toliau – Įstatymas) 7 straipsnio 1 dalies 3 punkto įtvirtinta nuostata, gamintojai ir importuotojai, aplinkos ministro nustatyta tvarka, privalo šviesti ir informuoti visuomenę pakuočių atliekų tvarkymo klausimais: apie netinkamo pakuočių atliekų tvarkymo žalą aplinkai ir žmonių sveikatai, pakuočių atliekų tvarkymo galimybes ir pan. Pažymėtina, kad Įstatymo nuostatose dėl gamintojų ir importuotojų pareigų pakuotes savoms reikmėms naudojantiems gamintojams ir importuotojams nenumatytos jokios išimtys.

  Atsižvelgiant į tai, pakuotes savoms reikmėms sunaudojantys gamintojai ir importuotojai naudodamiesi Įstatymo 7 straipsnio 5 dalies 1 punkte įtvirtinta teise šio straipsnio 1 dalyje (išskyrus 1 dalies 1 punktą) nustatytas pareigas vykdyti individualiai, gali individualiai šviesti ir informuoti visuomenę apie savoms reikmėms sunaudotų pakuočių atliekų tvarkymą, arba šią pareigą pavesti vykdyti Organizacijai, nepriklausomai nuo to, kad kitos dalies pakuočių atliekų tvarkymo organizavimą yra pavedę Organizacijai, ir Organizacija yra įsipareigojusi šviesti ir informuoti visuomenę apie kolektyviai tvarkomas pakuočių atliekas.

 • 18) Įmonė gamina ir parduoda žuvies produktus. Supakuoti atšaldyti žuvies produktai vakuuminėje pakuotėje per laiką išskiria skystį. Tam skysčiui sugerti, kartu su produktu į pakuotę yra įdedamas absorberis, kuris sugeria pakuotės viduje esantį perteklinį skystį. Supakuoti vakuuminėje pakuotėje produktai sudedami į kartonines dėžutes, į kurias įdedami sušaldyti geliai maišeliai. Sušaldyti geliniai maišeliai palaiko atšaldytų produktų 0°C temperatūrą juos sandėliuojant ir transportuojant. Ar absorberis ir gelinis maišelis yra priskiriami pakuotei?

  Vadovaujantis LR pakuočių ir pakuočių tvarkymo įstatymo 2 str. 21 d., pakuotė – grąžintinas ar negrąžintinas gaminys iš bet kokių medžiagų, skirtas daiktams, pradedant žaliavomis ir baigiant perdirbtais produktais, pakuoti (fasuoti), apsaugoti, tvarkyti, transportuoti ir pateikti vartotojams ar produktų naudotojams:

  gaminys nėra pakuotė, jeigu jis yra neatskiriama kito gaminio dalis, yra skirtas tam gaminiui laikyti ir apsaugoti visą jo gyvavimo laikotarpį ir visos jo dalys naudojamos, vartojamos ir pašalinamos kartu (šiam kriterijui paaiškinti skirti pavyzdžiai pateikti šio įstatymo 1 priedo 1 p.);

  gaminys yra pakuotė, skirtas užpildyti pardavimo vietoje, taip pat vienkartiniai gaminiai, kurie parduodant užpildomi ir (ar) skirti užpildyti pardavimo vietoje, jei jie atlieka pakuotės funkciją (šiam kriterijui paaiškinti skirti pavyzdžiai pateikti šio įstatymo 1 priedo 2 p);

  pakuotę sudarantys pakuotės komponentai ir pagalbiniai elementai yra šios pakuotės dalys. Pagalbiniai elementai, tiesiogiai prikabinti ar pritvirtinti prie gaminio ir atliekantys pakuotės funkciją, yra pakuotė, išskyrus atvejus, kai jie yra gaminio sudedamoji dalis ir visos dalys yra skirtos kartu naudoti ir pašalinti (šiam kriterijui paaiškinti skirti pavyzdžiai pateikti šio įstatymo 1 priedo 3 p.).

  Manome, kad absorbentas yra pirminę pakuotę sudarantis pakuotės komponentas, o gelinis maišelis – antrinę pakuotę sudarantis pakuotės komponentas. Šie pakuočių komponentai atitinka Pakuočių įstatymo 2 str. 21 d. nurodytas pakuotės funkcijas.

 • 19) Gaminys yra pakuojamas į pirminę pakuotę (dėžutę) BoPET/PE/EVOH/PE. Ši pakuotė susideda iš viršutinio ir apatinio sluoksnių. Klausimas: kuriam iš šių žymėjimų reikia priskirti šią pakuotės rūšį: PET (polietilentereftelatas); HDPE (aukšto tankumo polietilenas); PVC (polivinilchloridas); LDPE (žemo tankumo polietilenas); PP (polipropilenas); PS (polistireno).

  Vadovaujantis pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių , patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) 1 priede pateiktu pakuočių ženklinimu, manome, kad Jūsų klausime nurodyta pakuotė BoPET/PE/EVOH/PE yra priskirtina PET pakuotės rūšiai.

 • 20) Įmonė importuoja kabelius, kurie įvežami su pakuote (susukti ant medinių būgnų). Ši įmonė parduoda užsakovams kabelių klojimo paslaugas, sąskaitoje faktūroje nenurodydama, kad medžiagos perduodamos su būgnais (objekte klojant kabelius būgnai naudojami kaip įrankiai, po visų darbų būgnus įmonė parsiveža į sandėlį, bet vėliau perduoda atliekų tvarkytojams). Klausimas: ar šie būgnai, ant kurių suvyniotas kabelis, yra laikomi apmokestinamąja pakuote?

  Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo (toliau – Įstatymas) 2 straipsnyje apibrėžta pakuočių sąvoka, o Įstatymo 1 priede pateikti Įstatymo 2 straipsnio 21 dalyje nurodytiems kriterijams paaiškinti skirti pavyzdžiai. Pagal Įstatymo 1 priedo 1.1.5. papunktį, ritiniai, vamzdeliai ir cilindrai, apvynioti lanksčia medžiaga (pvz., plastikine plėvele, aliuminio folija, popieriumi) yra pakuotė, išskyrus ritinius, vamzdelius ir cilindrus, kurie skirti naudoti gamybos įrangoje ir nenaudojami pateikiant produktą kaip pardavimo vienetą.

  Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų aprašomuoju atveju, mediniai būgnai yra atskiriama gaminio dalis, ji skirta gaminiui (medžiagai) laikyti ir apsaugoti visą jo gyvavimo laikotarpį ir gaminys (medžiaga), kurį įsivežate, nėra pašalinamas kartu su mediniu būgnu.

  Įvertinus tai, kad išdėstyta ankščiau, pakuotė (mediniai būgnai), kurie yra importuojami kartu su gaminiu (kabeliais), pagal LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 2 straipsnio 2 dalį yra apmokestinamoji pakuotė.

Jei norite užduoti jums rūpimą klausimą, rašykite el. paštu info@pto.lt.

PTO