Konkurso sąlygų patikslinimas

Konkurso sąlygų patikslinimas

VšĮ “Pakuočių tvarkymo organizacija” vykdydama 2013 spalio 25 d. paskelbtą pakuočių atliekų sutvarkymo paslaugos pirkimą konkurso būdu (toliau – Konkursas) vadovaudamasi konkurso sąlygų 5.14. pasinaudoja teise patikslinti konkurso sąlygas.

1)      Konkurso sąlygų 12.4. punktas patikslinamas taip:

 Laimėtoju pripažintas Tiekėjas per 20 dienų nuo   Sutarties (Sutarčių) pasirašymo dienos privalo pateikti Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą  –  Lietuvos  Respublikoje  ar  užsienyje  registruoto  banko  ar  kredito  unijos  išduotą garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, kurio vertė yra 100 proc. nuo Tiekėjo Sutarties vertės. Sutarties vertė yra Tiekėjo Pasiūlyme (Pasiūlymo B forma – Konkurso sąlygų 1 priedas) nurodytas fiksuotas įkainis padaugintas iš techninėje specifikacijoje reikalaujamo kiekio. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti 30 dienų ilgiau, nei Sutarties (Sutarčių) vykdymo laikotarpis. Sutarties (Sutarčių) įvykdymo užtikrinime turi būti besąlyginis laiduotojo ar garanto įsipareigojimas sumokėti Organizacijai jame nurodytą sumą (sutarties vertė), jei Tiekėjas per Organizacijos nustatytą terminą nevykdys, netinkamai vykdys ar neįvykdys Konkurso Sutarties.

 2)      Konkurso sąlygų 1 priedo 2 puslapio paskutinė pastraipa patikslinama taip:

             Sutarties įvykdymo užtikrinimui per 20 dienų nuo Sutarties (Sutarčių) pasirašymo pateiksime Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos išduotą garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, kurio vertė yra 100 proc. nuo Sutarties vertės.PTO