Gamintojo atsakomybės principas

nuotraukos pto web 6

Gamintojo atsakomybės principas – tai teisės aktuose įtvirtinta gamintojų ir importuotojų atsakomybė už jų vidaus rinkai tiekiamų gaminių ir pakuočių poveikį aplinkai per visą būvio ciklą nuo gamybos iki saugaus atliekų sutvarkymo, įskaitant surinkimo, vežimo, perdirbimo, naudojimo ir šalinimo sistemos organizavimą ir (ar) finansavimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo užduočių vykdymą, informacijos apie gaminius, pakuotes ir jų atliekų tvarkymą teikimą šių gaminių naudotojams ir atliekų tvarkytojams, grąžinamų produktų ir juos panaudojus susidarančių atliekų priėmimą, tvarkymą ir finansinę atsakomybę už tokią veiklą.

Gamintojų ir importuotojų santykiai su organizacija

Gamintojai ir importuotojai, siekiantys organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą kolektyviai, privalo kiekvienais metais iki gruodžio 1 dienos pavesti organizacijai organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą ateinantiems kalendoriniams metams (išskyrus atvejus, kai gamintojas ar importuotojas ūkinę veiklą pradeda vykdyti po gruodžio 1 dienos. Šiuo atveju gamintojai ir importuotojai organizacijai privalo pavesti pareigų vykdymą per vieną mėnesį nuo registravimo Gamintojų ir importuotojų sąvade dienos). Gamintojai ir importuotojai, pavedę vykdyti savo pareigas vienai organizacijai, negali pavesti savo pareigų vykdymo kitai organizacijai einamųjų kalendorinių metų laikotarpiu (išskyrus atvejus, kai organizacijai išduotos licencijos galiojimas yra sustabdytas arba panaikintas) (Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo  (toliau – PPATĮ) 10 straipsnio 1 dalis).

Gamintojų ir importuotojų pareigos

Bendrosios gamintojų ir importuotojų pareigos:

 • registruotis aplinkos ministro nustatyta tvarka (PPATĮ 7 straipsnio 1 dalies 1 punktas);
 • organizuoti rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti, naudojimą visų pakuočių atliekų, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų tiektus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai supakuotus gaminius, ir (ar) dalyvauti organizuojant tokių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemoseir, jeigu tiekia Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gaminius, už kurių vienkartinę pakuotę pagal PPATĮ 11 straipsnio 2 dalį nustatytas užstatas, dalyvauti užstato už vienkartines pakuotes sistemoje (PPATĮ 7 straipsnio 1 dalies 2 punktas);
 • aplinkos ministro nustatyta tvarkašviesti ir informuoti visuomenę pakuočių atliekų tvarkymo klausimais: apie netinkamo pakuočių atliekų tvarkymo žalą aplinkai ir žmonių sveikatai, pakuočių atliekų tvarkymo galimybes ir pan. (PPATĮ 7 straipsnio 1 dalies 3 punktas);
 • apmokėti šios dalies nurodyto pakuočių atliekų surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir naudojimo išlaidasir (ar) dalyvavimo užstato už vienkartines pakuotes sistemoje išlaidas, susijusias su užstato sistemoje surenkamų vienkartinių pakuočių atliekų sutvarkymu ir užstato už vienkartines pakuotes sistemos administravimu, taip pat aukščiau nurodytas visuomenės informavimo organizavimo ir vykdymo išlaidas (PPATĮ 7 straipsnio 1 dalies 4 punktas);
 • tvarkytipakuočių apskaitą ir atsiskaityti aplinkos ministro nustatyta tvarka (PPATĮ 7 straipsnio 1 dalies 5 punktas). Apskaitos taisyklės nustatytos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių V skyriuje (užstato sistemos pakuočių apskaita VI skyriuje).
 • pakuotes ir supakuotus gaminius Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiantysgamintojai ir importuotojai privalo imtis visų priemonių, kad tuščios prekinės, grupinės, transporto pakuotės ir šių pakuočių atliekos būtų tvarkomos vadovaujantis PPATĮ 3 straipsnyje nustatytais prioritetais (atliekų susidarymo prevencija, pakartotinis naudojimas, perdirbimas, panaudojimas energijai gauti, šalinimas sąvartyne) (PPATĮ 7 straipsnio 2 dalis);
 • Gamintojai ir importuotojai privalo Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nustatyta tvarka mokėti mokestį už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis, jeigu nevykdo Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytų pakuočių atliekų tvarkymo užduočių (PPATĮ 7 straipsnio 3 dalis).

Pakuotės ženklinimas:

 • Gamintojai ir importuotojai privalo užtikrinti, kad jų Lietuvos Respublikos vidaus tiekiamų gaminių pakuotės būtų paženklintos Lietuvos Respublikos Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-225 nustatyta tvarka. Pakuotės turi būti ženklinamos, nurodant pakuotėms pagaminti naudotą medžiagą ar medžiagas (Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių 10-11 punktai).
 • Gaminius, supakuotus į pakuotę, kuri nėra paženklinta nurodant pakuotėms pagaminti naudotų medžiagų prigimtį, galima tiekti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ne ilgiau kaip iki 2019 m. balandžio 30 d. (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo 4 p.).
 • Pakuotės ženklinimo taisyklės nurodytos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių IV skyriuje (ir taisyklių priede).

Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų pakuočių atitiktis Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytiems pakuočių reikalavimams:

 • Rinkai gali būti tiekiamos tik tos pakuotės, kurios atitinka Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme pakuotėms nustatytus reikalavimus.Rinkai tiekiamos pakuotės laikomos atitinkančiomis Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nustatytus reikalavimus, jeigu pakuočių pateikimo rinkai dieną jos atitinka 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (OL 1994 L 365, p. 10), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. vasario 7 d. Komisijos direktyva 2013/2/ES (OL 2013 L 37, p. 10), priskirtų harmonizuotų Europos Sąjungos standartų, paskelbtų Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, atitinkamus reikalavimus, ir (arba) ūkio subjektai raštu patvirtina jų atitiktį šiems reikalavimams (Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų pakuočių atitikties Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytiems pakuočių reikalavimams įgyvendinimo tvarkos aprašo 4 p.).
 • Pavyzdinį dokumentų, kurie patvirtina pakuočių atitiktį Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytiems reikalavimams, sąrašą tvirtina rinkos priežiūros institucija ir šį sąrašą paskelbia savo interneto svetainėje (Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų pakuočių atitikties Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytiems pakuočių reikalavimams įgyvendinimo tvarkos aprašo 8 p.);
 • Gamintojo (pakuočių naudotojo) ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį LR Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme pakuotėms nustatytus reikalavimams ir /ar 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (OL 1994 L 365, p. 10)su paskutiniais pakeitimais ir priskirtų harmonizuotų Europos Sąjungos standartų, atitinkamiems reikalavimams, gali būti pateikiamas pakuotes lydinčiuose dokumentuose (sąskaitose faktūrose, krovinio gabenimo dokumentuose ir pan.) arba atskiruose pakuotės atitiktį patvirtinančiuose rašytiniuose dokumentuose (Pavyzdinis dokumentų, kurie patvirtina pakuočių atitiktį pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytiems reikalavimams, patvirtintos atsakingos institucijos, t.y. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos).

Deklaracijų teikimas valstybinėms institucijoms dėl pakuočių atliekų išleidimo į Lietuvos Respublikos vidaus rinką.

 • Mokestis už aplinkos teršimą sumokamas ir mokesčio užaplinkos teršimą deklaracija pateikiama ne vėliau kaip pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, vasario 15 dienos teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios veiklos teritorijoje mokesčio mokėtojas yra įregistruotas mokesčių mokėtojų registre (Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 7 straipsnio 2 dalis).
 • Gamintojas ir (ar) importuotojas pagal pakuočių apskaitos duomenis turi rengti ir teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios veiklos teritorijoje įregistruotas mokesčio mokėtoju mokesčių mokėtojų registre, pateikti praėjusių kalendorinių metų mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaraciją pagalDeklaracijos FR0524 formą (Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 37 punktas).

Informacija atnaujinta 2016 m. liepos 21 d.

PTO