Veikla

konteineris

Organizacija savo veiklą vykdo vadovaudamasi su LR Aplinkos ministerijos ir Aplinkos apsaugos agentūros suderintu pakuočių atliekų tvarkymo veiklos planu, finansavimo schema bei visuomenės švietimo ir informavimo programa.

Organizacijos valdymo struktūra.

Valdybos nariai:

  • Marius Kašėta, valdybos pirmininkas
  • Paulius Puidokas, valdybos narys
  • Aidas Vaznonis, valdybos narys
  • Tomas Cicėnas, valdybos narys
  • Valentinas Miltienis, valdybos narys

Organizacijos dalininkai:

  • UAB „Maniga“, įm.k. 183837560
  • UAB „KASANDROS GRUPĖ“, įm.k. 124815224
  • UAB „Orno“ , įm.k. 304181113
  • UAB „Tomidus“, įm. k. 302473033
  • UAB „Tomidus NT“ , įm. k. 304848012

Organizacijos dalininkai renka valdybą. Valdyba svarsto ir tvirtina įstaigos valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes, veiklos strategiją bei verslo planus, finansinės veiklos planą, dalininkai tvirtina įkainius.

PTO atlieka gamintojų ir importuotojų atstovo vaidmenį. Organizacijos nariai (pavedimo davėjai) metų pradžioje pateikia duomenis apie planuojamas į vidaus rinką per einamuosius metus išleisti apmokestinamosios pakuotės rūšis bei kiekius ir jų pagrindu periodiškai moka tvarkymo mokestį. Mokesčio dydis priklauso nuo pakuotės rūšies ir LR Vyriausybės nustatytos tvarkymo užduoties.

Sukauptos lėšos naudojamos kaip numatyta veiklos organizavimo plane: virš 80 % skiriama pakuočių atliekų tvarkymui bei infrastruktūros plėtrai, ne mažiau kaip 3 % visuomenės švietimui ir informavimui, 2 % kaupiami Organizacijos garantiniame fonde, kuris skirtas nuostoliams padengti nenumatytais atvejais, likusios lėšos tenka administraciniams kaštams.

Vadovaujantis 2013 m. įsigaliojusiais teisės aktų pakeitimais, nukreipiant lėšas pakuočių atliekų tvarkymui, prioritetas skiriamas komunaliniame sektoriuje surinktoms pakuočių atliekoms.

Kadangi komunaliniame sraute sutvarkomų atliekų nepakaktų Vyriausybės nustatytoms tvarkymo užduotims įvykdyti, papildomai konkursų būdu yra perkamos komercinio srauto pakuotės atliekų tvarkymo paslaugos, finansuojamas pakuočių atliekų tvarkymas per papildančias sistemas.

Pasibaigus kalendoriniams metams, PTO savo pavedimo davėjams (nariams) pateikia nustatytos formos dokumentus, patvirtinančius konkrečios rūšies pakuotės ir kiekio sutvarkymą. Šie dokumentai išduodami atliekų tvarkytojų pateikiamų dokumentų pagrindu ir suteikia gamintojas bei importuotojams galimybę pasinaudoti teisės aktuose numatyta mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis lengvata.

Organizacija ypatingai daug dėmesio skiria visuomenės švietimo ir informavimo veiklai, pakuočių atliekų rūšiavimo ir aplinkosauginių idėjų sklaidai bei aktyviai bendradarbiauja su įvairiomis organizacijomis dirbančiomis aplinkosaugos ir pakuočių atliekų tvarkymo srityse.

PTO