2016 m. PTO veiklos ataskaita priimta

12 May 2016 m. PTO veiklos ataskaita priimta

Ataskaita_priimtaAplinkos apsaugos agentūra, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. D1-276 „Dėl Įgaliojimų suteikimo Aplinkos apsaugos agentūrai“, Licencijuotų gamintojų ir importuotojų organizacijų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklių, patvirtintų Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2016 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. AV-25 „Dėl Licencijuotų gamintojų ir importuotojų organizacijų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklių patvirtinimo“, 21, 22 ir 24 punktais ir Gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. D1-57 „Dėl Gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 27-29 punktais atliko 2017 m. balandžio 11 d. VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ 2016 m. ataskaitos apie pakuočių atliekų tvarkymo veiklos organizavimo plano vykdymą ir pakuočių atliekų tvarkymo finansavimo schemoje ir visuomenės švietimo bei informavimo atliekų tvarkymo klausimais programoje numatytų priemonių įgyvendinimą (toliau – Ataskaita) planinį patikrinimą ir 2017 m. balandžio 12 d. raštu Nr. (27)-A4-3931 teikė 2017 m. balandžio 11 d. patikrinimo aktą Nr. ALS-57, kuriame nurodė, kad patikrinimo metu nenustatyta neatitikimų teisės aktų reikalavimams.

Atsižvelgiant į nurodytą aktą, ir vadovaujantis Tvarkos aprašo 31 punktu, VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ Ataskaita – priimta.

 

 PTO